Sortemosevej

§ 66.5 og § 107 socialpædagogisk opholdssted

Vores arbejde på Sortemosevej tager udgangspunkt i præmissen om, at det trods svære livsoplevelser er muligt at blive integreret i det danske samfund og få en god og meningsfuld tilværelse.

Målgruppe

Sortemosevejs målgruppe er drenge og piger med etnisk minoritetsbaggrund i aldersgruppen 10-23 år, med behov for omfattende støtte i hverdagen.

De unge har ofte en baggrund hvor enten de selv eller deres forældre har været udsat for traumatiserende begivenheder og lider af PTSD-symptomer. For forældrene kan det betyde, at de, selvom de måske har været i Danmark i mange år, stadig kæmper med psykiatriske lidelser, misbrug, isolation fra omgivende samfund, væsentlig nedsat forældreevne, dårlig tilknytning til arbejdsmarked, øget risiko for voldelig adfærd mm.

Vi modtager unge med udfordringer på mange områder, f.eks:

 • Tilknytningsforstyrrelser
 • Interpersonelle/relationelle vanskeligheder,
 • Koncentrations- og hukommelsesproblemer
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Invaderende tanker om traumatiske begivenheder – f.eks. overgreb og omsorgssvigt
 • Dysreguleret arousal – forhøjet alarmberedskab eller dissociative tendenser
 • Isolation og ensomhed
 • Depressive symptomer og søvnproblemer
 • Psykosomatiske symptomer/smerter i kroppen
 • Aggression og udadreagerende adfærd
 • Følelser af skyld og skam og mange selvbebrejdelser
 • Vanskeligheder ved udvikling af sammenhængende identitet.

Fysiske rammer og beliggenhed

Sortemosevej er placeret i landlige omgivelser i Hjortshøj i udkanten af Aarhus. Beliggenheden giver de unge mulighed for at trække sig tilbage til et roligt sted og at skabe en smule afstand til de krav der stilles fra det omgivende samfund.

For unge med f.eks. PTSD-symptomer kan denne ro være af stor betydning for, at de kan holde til skolegang og deltagelse i sociale sammenhænge. For unge med uhensigtsmæssig tilknytning til for eksempel kriminelle miljøer, giver Sortemosevejs beliggenhed mulighed for at trække sig væk fra disse miljøer.

Beliggenheden giver personalet mulighed for at få en god og tæt relation til de unge, når der ikke hele tiden findes forstyrrelser fra venner der kommer på besøg og bymiljø der lokker de unge ud af huset. Samtidig er der ved Sortemosevej gode muligheder for at komme til Aarhus centrum både med bus og snart også med den nye letbane. Derudover råder Sortemosevej over en bil og mange af de unge har taxaordninger til og fra skole.

Sortemosevejs indretning er ideel til et tilbud der rummer både børn under 15 år og unge over 18. Fordi der findes annekser med separate boliger med eget bad og eget køkken, er det både praktisk og pædagogisk muligt at sørge for, at der kan skabes en familielignende dagligdag i hovedhuset med fælles måltider, lektielæsning og faste sengetider, uden at der skabes uro og forstyrrelse fra de ældre beboere i tilbuddet. På samme tid giver placeringen af de to tilbud på samme matrikel mulighed for at udnytte det læringspotentiale der findes i samværet mellem grupperne af yngre og lidt ældre unge.

Dagligdag

Det daglige arbejde udføres i en omsorgsfuld, anderkendende og opsøgende relation til den enkelte unge samt et fokus på det demokratiske fælleskab i huset.

Vi har stor opmærksomhed på dagligt at spejle de unge i hinanden og os, stille krav i forhold til det, som vi ved at de unge magter, forstyrre med passende krav og hele tiden have fokus på de unges individuelle behov for omsorg og støtte.

Vi ved, at de unge på Sortemosevej profiterer af struktur, forudsigelighed og genkendelighed. Derfor gør vi meget ud af at skabe en hverdag med overblik ved hjælp af faste rutiner, fast personale og aktivitetstavler samt tydelige og enkle husregler.

Ellers tilrettelægges den enkelte unges hverdag med udgangspunkt i den unges udviklingsplan. De unge inddrages i processer og beslutninger i det omfang de magter det. Der fokuseres på trivsel og relationer, skole og fritidsjob, samt på fritidsliv og socialt netværk. Samtidig øver de unge sig med støtte i, at få en hverdag til at fungere både i forhold til madlavning, økonomi, personlig hygiejne og rengøring på det niveau de individuelt er klar til.

Vi fokuserer både på de unges fysiske og psykiske trivsel og sundhed og har mulighed for at inddrage vores egne psykologer og terapeuter, hvis det skønnes nødvendigt, både til udredning og behandling, ligesom vi, hvis det findes relevant, samarbejder med børne- og ungdomspsykiatrien.

Faglighed

Integrationsnet/Dansk Flygtningehjælp har 60 års erfaring i arbejdet med børn, unge og familier med anden etnisk baggrund end dansk. Vi har viden om kulturelle udfordringer, sprog og traumesymptomer. Vi har dygtige medarbejdere indenfor mange forskellige faggrupper, som har stor erfaring i at arbejde med mennesker med indvandrer- eller flygtningebaggrund. Vi har derfor også gode forudsætninger for at skabe et tæt og velfungerende samarbejde med den unges familie og netværk.

En del af vores personale har udover deres faglige/uddannelsesmæssige kompetencer også selv en anden etnisk, kulturel eller sproglig baggrund. Medarbejderes minoritetsbaggrund, referencerammer og modersmålskundskaber bruges aktivt til at skabe tillid, til spejling, til som rollemodel at fastholde håb og til kulturel såvel som sproglig oversættelse.

Vi arbejder ud fra en neurosekventiel forståelse og inddrager ofte narrative metoder. Kodeordene for vores pædagogiske arbejde er:

 • Forudsigelighed
 • Struktur
 • Kontinuitet
 • Individuel tilpasning
 • Hensyn til nærmeste udviklingszone
 • Hjælp til selvhjælp
 • Fokus på ressourcer og empowerment

 

Vi bestræber os samtidig på ærlighed og gennemsigtighed i vores samarbejde med anbringende myndighed, skoler, lokalområdet, frivillige, og i vores interne sagsgange og samarbejde. Vi vægter dialog, ansvarlighed og ordentlighed højt i alle samarbejdsrelationer.

Vil du vide mere?

Kontakt Integrationsnet for at høre mere om detaljer i indsatsen og eventuelt aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte behovet i jeres kommune. 

Kontaktos