Rekruttering og bonusordninger

Integrationsnet har mange års erfaring med at matche ledige flygtninge med virksomheder og kan vejlede og hjælpe jer som virksomhed i hele processen i forhold til regler, økonomi og blanketter. Her kan I læse om de forskellige muligheder og bonusordninger i forhold til at ansætte flygtninge.

Job

En virksomhed, der ansætter en nyankommen flygtning i et år eller mere, i min. 19 timer pr. uge, kan ansøge om at få en bonus på op til 40.000 kr. Ansættelse inden udgangen af 1. integrationsår giver efter 6 måneders ansættelse 20.000 kr. og yderligere 20.000 efter 12 måneder. Ansættelse inden udgangen af 2. integrationsår medfører bonus på 15.000 kr. efter 6 måneder og yderligere 15.000 kr. efter 12 måneder.

Småjobs

”Småjobs” dækker over ansættelse nogle få timer om ugen eller i en begrænset periode, hvor I som virksomhed har behov for ekstra arbejdskraft – herunder sæsonarbejde eller ved højtider. Integrationsnet har stor erfaring med at etablere småjobs i virksomheder inden for mange forskellige brancher og kan rådgive jer om mulighederne og lave et godt match. Det er vores erfaring, at ordinære timer i småjobs skaber meget stor motivation hos den enkelte flygtning samtidig med, at I som virksomhed får mulighed for at se en ny medarbejder an uden at forpligte jer til at ansætte på fuld tid fra dag 1.

IGU

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er et nyt 2-årigt forløb for flygtninge mellem 18 og 39 år, som har været i landet i mindre end 5 år. Forløbet består af praktik i virksomheden og 20 ugers uddannelse, som betales af staten. Uddannelsen sammensættes efter virksomhedens behov for opkvalificering af medarbejderen.

I praktikperioden betaler virksomheden minimum elevløn. En virksomhed, som har ansat en flygtning i et IGU-forløb, kan få udbetalt en bonus fra staten. Der udbetales 20.000 kr. i bonus til virksomheden, når flygtningen har været ansat i 6 måneder og yderligere 20.000 kr. efter 2 års ansættelse, når forløbet er fuldført.

Læs mere om IGU.

Læs mere om bonusser, og find ansøgningsvejledning og -portal.

Læs mere om lov om IGU.

Løntilskud

Formålet med løntilskud er at give den ledige målrettet oplæring på virksomheden med henblik på ansættelse eller opkvalificering til lignende fagområde. Løn- og ansættelsesvilkår følger den almindelige overenskomst på området, og virksomheden udarbejder en ansættelseskontrakt med beskrivelse af løn, arbejdsvilkår og ansættelsesperioden. Private virksomheder kan få op til 50 procent af lønudgiften dækket – dog højst 76,59 kr. i timen. Det er ansættelsesstedet, der udbetaler den fulde løn og derefter modtager tilskuddet fra kommunen.

Klik her for en videoguide om det digitale system VITAS, der erstatter blanketter til praktik og lønstilskud. 

 

Virksomhedspraktik

Virksomhedspaktik er gratis for virksomheden. Ordningen giver virksomheden mulighed for at vurdere, om praktikanten kan ansættes i ordinære timer, løntilskud eller IGU. Under praktikken modtager praktikanten sin normale ydelse. Virksomheden kan have 1 praktikant pr. 5 ordinært ansatte, og der skal udfyldes blanketter inden opstart. Dette kan Integrationsnet hjælpe med.

Klik her for en videoguide om det digitale system VITAS, der erstatter blanketter til praktik og lønstilskud. 

Vil du vide mere?

Kontaktos